© 2018 Klaster Przemysłowy dawnych terenów COP im. E. Kwiatkowskiego

Publikacje

Klaster COP promuje osiągnięcia polskiej myśli technicznej i gospodarczej, zarówno z okresu międzywojennego, jak i obecne, w duchu zachodzących zmian.

W chwili obecnej do druku przygotowywany jest Album COP oraz biografie wybitnych twórców polskiej gospodarki.

Rewolucja-przemyslowa.jpg

W drodze do nauki światowej. Pamiętniki z lat 1933-2015 - Wiesław Maria Grudzewski

"W drodze do nauki światowej. Pamiętniki z lat 1933-2015" - tom wspomnień prof. Wiesława Marii Grudzewskiego, wybitnego uczonego, profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych, członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, znakomitego organizatora nauki, wykładowcy akademickiego, promotora licznych prac magisterskich i doktorskich. To historia życia niekwestionowanego autorytetu, od lat wyznaczającego trendy i kierunki rozwoju nauki zarządzania w Polsce.

Hipolit Cegielski - Zdzisław Grot

Niniejszy tom został przygotowany na bazie reprintu monografii Zdzisława Grota „Hipolit Cegielski (1813–1868)” wydanego w roku 1980 w ramach serii „Wybitni Wielkopolanie” pod auspicjami Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, które wyraziło zgodę na jego wykorzystanie, i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W ramach monograficznej serii wydawniczej Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki wydanie obecnego tomu poprzedzono wstępem prof. Rafała Dobka (UAM), a także wzbogacono oryginalnymi fragmentami dzieł autorskich i związanych z życiem i działalnością Hipolita Cegielskiego oraz dostępną ikonografią.

Eugeniusz Kwiatkowski - Andrzej Romanowski

Czterdziesta rocznica zgonu Eugeniusza Kwiatkowskiego skłania do refleksji nad życiem i pracą tego człowieka. Kwiatkowski wchodził w skład ostatniego, najściślejszego kierownictwa politycznego przedwrześniowej Rzeczypospolitej i był jednym z największych działaczy gospodarczych w całej historii Polski. Twórca Gdyni i polskiej floty handlowej, Mościc i fabryk Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, COP-u i Stalowej Woli – w ciągu ośmiu lat pracy w rządzie zdołał odmienić oblicze polskiej ziemi, zintegrować wewnętrznie i umocnić zewnętrznie młode, niepodległe państwo. Był gospodarczym wizjonerem: jego snute przed wojną plany rozwoju kraju sięgały połowy lat pięćdziesiątych. Po wojnie stał się zaś pionierem zagospodarowania nowego polskiego wybrzeża. Niewielu było w historii Polski działaczy gospodarczych, którzy – przy wszelkich wnoszonych ówcześnie krytykach i wątpliwościach – cieszyliby się za życia tak powszechnym uznaniem. A równocześnie był Kwiatkowski Wielkim Łącznikiem: jego życie spinało w całość autonomię galicyjską z gospodarką Królestwa Polskiego, niepodległe państwo i jego niezależną ekonomikę z Polską podbitą przez Moskwę, PRL z diasporą powojennej emigracji. Dodajmy wreszcie do tego jego renesansową wszechstronność zainteresowań, owocującą dziesiątkami książek i artykułów, łącznie z imponującymi, wciąż nie dość ocenionymi syntezami z historii nauki i ekonomii. Był Kwiatkowski jedną z najciekawszych postaci polskich dziejów XX wieku, prawdziwym „człowiekiem-Polską” niedawno minionych czasów.

Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego Marian Marek Drozdowski

„Budowa COP była niewątpliwie jednym z największych osiągnięć Polski przedwojennej. Skala wysiłku i efekty wprawia w podziw i wręcz zdumiewa. Ilość inwestycji przemysłowych powstałych zaledwie w ciągu kilku miesięcy, dokonane modernizacje w istniejących zakładach, przebudowy fabryk etc. To prawdziwy cud gospodarczy. W ramach COP powstały 22 fabryki zbrojeniowe, rafineria miedzi w Tarnobrzegu, gazociąg Jasło - Sandomierz - Ostrowiec - Starachowice i dalej, linia wysokiego napięcia Mościce - Starachowice oraz największe w COP Zakłady Południowe w Stalowej Woli, ale to tylko cząstka sukcesów gospodarczych II Rzeczypospolitej. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce w ramach planu czteroletniego było rekordowe w całej Europie”.

Przegląd wiedzy w zakresie rozwoju strategii, zarządzania strategicznego i analizy strategicznej – Janusz Sobieraj

Dzięki praktycznym doświadczeniom Janusza Sobieraja i zebranym przez niego materiałom literaturowym powstała interesująca książka, która definiuje pojęcie strategii gospodarczej, czyli wyznacza spojrzenie w przyszłość gospodarczą, wykorzystuje doświadczenia wielu przedsiębiorców zagranicznych, ułatwia podejmowanie decyzji w gospodarce. Szczególnie interesujące są: fragmenty dotyczące globalnej wizji Toyoty, przykłady firm Chenn Brothers i Maspex, przedstawienie różnych koncepcji strategii oraz pułapek strategicznych, scharakteryzowanie strategii w przeciwstawieniu do potrzeb rozwoju branży, zestawienie przykładów dobrych i złych strategii – na tym tle przedstawiono doświadczenie firmy Packard, opis mocnych i słabych stron przygotowanej strategii firmy Sony. Scharakteryzowano również IV rewolucję przemysłową, zaprezentowano różne trendy ekonomiczne, opracowano przykłady działania firm Google i Apple, ukazano przykłady strategiczne w branży motoryzacyjnej (General Motors, Chrysler, Ford Motor Company), opisano projektowanie strategii w obszarze technologii informatycznych i nowych technologii cyfrowych.