top of page

Ochrona Sygnalistów

Nowy obowiązek prawny dla dużych firm i podmiotów publicznych

17 grudnia 2021 mija ostateczny termin, do kiedy firmy zatrudniające pow. 250 osób oraz podmioty publiczne muszą wdrożyć przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, powszechnie zwaną dyrektywą o sygnalistach.

Do 17 grudnia 2021 r. niezbędne jest:

 • wdrożenie procedur na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych dotyczących naruszeń

 • ustanowienie zapewniających poufność kanałów wewnętrznych zgłaszania naruszeń

 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych.

niniejsza strona powstała przy współpracy z:

Dyrektywa o ochronie sygnalisty - najważniejsze zagadnienia

Dyrektywa dotyczy naruszeń prawa w takich obszarach jak:

 • zamówienia publiczne;

 • usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

 • bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;

 • bezpieczeństwo transportu;

 • ochrona środowiska;

 • ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;

 • bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;

 • zdrowie publiczne;

 • ochrona konsumentów;

 • ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.


Są to wymagania minimalne.

Rodzaj zgłaszanych naruszeń może być dostosowany do organizacji.
 

 • Organizacje same decydują jakie wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń wdrożyć. Pracodawca musi ustanowić co najmniej 2 kanały zgłaszania nieprawidłowości zapewniające poufność. Wybrane kanały zgłaszania nieprawidłowości muszą być dostępne nie tylko dla pracowników, ale dla każdego sygnalisty.

 • Zgłoszenia mogą dotyczyć naruszeń do których doszło w organizacji, potencjalnych naruszeń, a także informacji dotyczących prób ukrycia naruszeń.

 • Sygnalistą jest osoba dokonująca zgłoszenie informacji, którą uzyskała w kontekście związanym z pracą, może to być:
  - pracownik (również były pracownik i osoba w trakcie procesu rekrutacji)
  - członkowie zarządów, rad nadzorczych, akcjonariusze/wspólnicy
  - osoby prowadzące działalność na własny rachunek
  - wolontariusze, stażyści
  - osoby pracujące na rzecz wykonawców, podwykonawców, dostawców

 • Osobie dokonującej zgłoszenia należy zapewnić:
  - poufność bądź anonimowość,
  - dostęp do informacji dotyczących przebiegu postępowania
  - zakaz działań odwetowych

 • Jeżeli zgłaszanie wewnętrzne będzie utrudnione (np. poprzez brak wdrożonych procedur) wówczas sygnalista może dokonać zgłoszenia publicznego. Zgłaszający podlega takiej samej ochronie jak przy zgłoszeniu wewnętrznym.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Klastrem COP

zapraszamy do kontaktu z Działem Kooperacji.

cooperation@klastercop.pl

lub pod bezpośrednim numerem

+48 73333 8380

​(codziennie w godz. 9.00 - 18.00)

bottom of page