top of page

newsletter

kartka - święta.jpg

Szanowni Państwo,

W dniu 10 grudnia br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów COP.

Oprócz absolutorium udzielonego Zarządowi Klastra COP, połączono dwa organy nadzorcze tj. Radę Nadzorczą oraz Komisję Rewizyjną w jeden organ – Radę Nadzorczą - wybierając jego nowy skład osobowy.

 

Obecny skład Rady Nadzorczej to:

 • p. dr inż. Janusz Sobieraj – Przewodniczący RN

 • p. Henryk Barański – Wiceprzewodniczący RN

 • p. Marcin Chrobak – Wiceprzewodniczący RN

 • p. Edward Płusa – Członek RN

 

Przyjęto kilka zmian w Statucie Klastra COP oraz zatwierdzono program rozwoju Klastra COP do końca roku 2023.

Poniżej przedstawiamy skrót założeń programowych Klastra COP na najbliższe lata

Podstawowe kierunki działania Klastra COP

 

 1. Budowa grup przedsiębiorstw zainteresowanych podejmowaniem projektów biznesowych w ramach Klastra COP: wspólne przedsięwzięcia produkcyjne, wdrażanie technologii, poszukiwanie rynków zbytu, handel krajowy i międzynarodowy, organizacja grup interesów jedno i wielobranżowych w kierunku współpracy krajowej i międzynarodowej.
   

 2. Tworzenie międzynarodowej sieci powiązań biznesowych i organizacji własnej sieci partnerskiej pod nazwą „Międzynarodowa Grupa COP” w krajach o dużym potencjale rozwijających się rynków.
   

 3. Organizacja, w oparciu o poszczególnych partnerów zagranicznych, kilku organizacji na wzór Klastra COP, integrujących lokalnych przedsiębiorców z zagranicy, zainteresowanych współpracą z polskimi przedsiębiorstwami, samorządami, uczelniami oraz innymi członkami Klastra COP.
   

 4. Propagowanie wiedzy na temat historii gospodarczej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii COP oraz osiągnięć premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego.
   

 5. Przygotowywanie rynków zbytu i współpracy gospodarczej dla członków Klastra COP
   

 

ORGANIZACJA

 

   Budowa organizacji klastra COP, ze względu na brak odpowiednio wysokich środków finansowych, znajduje się od dwóch lat w trakcje zmiany strukturalnej.

Ograniczenia finansowe skutkują brakiem możliwości zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników związanych z zarządzaniem zarówno biurem klastra jak i sekcjami branżowymi.

   Zatrudnienie koordynatorów klastrowych sekcji branżowych rozwiązałoby problem bieżącej komunikacji z członkami klastra, których można byłoby pozyskać do wspólnych przedsięwzięć. Jednocześnie zauważa się brak zainteresowania członków Klastra organizowaniem się w takie grupy branżowe i formowaniem grup konsorcjalnych do realizacji wspólnych projektów.

   Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, w sposób naturalny podjęto decyzję o porzuceniu koncepcji ustrukturyzowania klastra w oparciu o sekcje branżowe na rzecz rozwoju struktury klastra w oparciu o  organizowane konkretne grupy projektowe.

Komitety sterujące takich grup takie powinny być zorganizowane w oparciu o osoby oddelegowane do nich przez strony zainteresowane projektem.

   W zależności od specyfiki i formy planowanych projektów grupa powinna być zorganizowana na bazie umowy konsorcjum lub innych umów cywilno-prawnych pomiędzy stronami.

Preferowaną funkcją Klastra COP (Stowarzyszenia) w takich grupach powinna być funkcja Koordynatora projektu.


 

Międzynarodowa Grupa COP (MGC)

 

  Niezależnie od pojawiających się koncepcji projektów biznesowych proponowanych członkom klastra, zarząd podjął decyzję o sukcesywnym tworzeniu Międzynarodowej Grupy COP złożonej z sieci partnerów klastra w wielu miejscach za granicą.

Taka forma działalności umożliwi klastrowi proponowanie bogatej oferty rozwojowych idei biznesowych członkom klastra, którzy są zainteresowani ekspansją zagraniczną i zwiększaniem obrotów we współpracy międzynarodowej.

  Partnerzy zagraniczni Klastra COP są powiązani ze Stowarzyszeniem umowami o współpracy lub innymi umowami, umożliwiającymi podejmowanie skoordynowanych działań przy planowaniu i realizacji klastrowych projektów w skali międzynarodowej.

 

 

Cele działania sieci partnerskiej Klastra COP w ramach Międzynarodowej Grupy COP

 

 1. Utworzenie silnej partnerskiej grupy podmiotów zagranicznych i polskich (przedsiębiorstw, przedsiębiorców, przedstawicieli handlowych i innych jednostek oraz organizacji) związanej z handlem międzynarodowym, produkcją oraz konsultingiem. Wypracowanie trwałych i silnych mechanizmów współpracy pomiędzy podmiotami środowiska biznesowego partnerów zagranicznych z polskimi firmami Klastra COP powiązanymi zwartymi łańcuchami kooperacji i współpracy biznesowej.
   

 2. Planowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć polsko-zagranicznych mających na celu rozwój gospodarczy i społeczny przedsiębiorstw, uniwersytetów i samorządów lokalnych, regionów Rzeczpospolitej Polskiej oraz podmiotów zrzeszonych w ramach Klastra COP i jego siostrzanych organizacji klastrowych za granicą.
   

 3. Efektywne poszukiwanie partnerów handlowych w kraju i za granicą dla podmiotów oferujących swoje produkty i usługi w ramach Międzynarodowej Grupy COP, nadzór nad logistyczną sferą realizacji zamówień i dostaw produktów, organizacja procesów zakupowo-sprzedażowych od fazy zapytań ofertowych aż do momentu zakończenia rozliczeń finansowych.
   

 4. Propagowanie oraz wykorzystanie możliwości biznesowych związanych z inicjatywą Trójmorza.
   

 5. Konsolidacja oferty usługowej i handlowej podmiotów Grupy COP w ramach ubiegania się o kontrakty przewyższające wielkością potencjał realizacyjny pojedynczych firm.
   

 6. Wspólne kształtowanie strategii rozwoju pośrednictwa handlowego na rynkach, na których działa Międzynarodowa Grupa COP.
   

 7. Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarach rozwoju Międzynarodowej Grupy COP

 

 

Sposoby realizacji celów przez Klaster COP w ramach Międzynarodowej Grupy COP

 

 • tworzenie dogodnych warunków dla organizacji klastrowych przedsięwzięć gospodarczych, w tym dla lokalizowania przedsiębiorstw produkcyjnych, start-upów, firm handlowych i innych na rynkach działania MGC

 

 • tworzenie ośrodków consultingowych oraz hubów biznesowych skierowanych na działalność handlową i magazynową w strefie działania lokalnych organizacji klastrowych COP, proponujących korzystne warunki zawierania polsko-zagranicznych transakcji biznesowych

 

 • synergiczne połączenia i wykorzystanie potencjału osób i przedsiębiorstw oraz innych jednostek i organizacji tworzących MGC, celem wspólnego przygotowywania, koordynacji i realizacji projektów biznesowych, w szczególności o charakterze handlowym
  i produkcyjnym, rozwijania rynków zbytu dla wspomagania rozwoju podmiotów MGC

 

 • pozyskanie grupy podmiotów inwestycyjnych do wspierania oraz inicjowania, od strony finansowej, projektów klastrowych MGC

 

 • wymiana wiedzy i ofert współpracy regionalnego biznesu w różnych branżach w tym: maszynowej, metalowej, rolniczej i innych oraz propozycji wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi

 

 • organizacja cyklicznych przedsięwzięć promujących regionalne specjalności oraz lokalnych przedsiębiorców celem nawiązania kontaktów biznesowych, podjęcia wspólnych przedsięwzięć kooperacyjnych i innych

 

 • organizowanie i przedstawianie możliwości oraz zachęt dla lokalizacji polsko-zagranicznych przedsiębiorstw na terenach działania MGC oraz w Polsce

 

 • nawiązanie współpracy przez samorządy lokalne MGC z samorządami zrzeszonymi w Klastrze COP

 

 • promocja polskiej kultury oraz biznesu

 

 • utworzenie silnego ośrodka Polonii zjednoczonej wokół wspólnych celów działalności biznesowej

 

 • skupienie, wokół idei wspólnych interesów oraz historycznych więzi, osób będących współczesnymi autorytetami utożsamianymi z pozytywnymi wzorcami współpracy gospodarczej i międzynarodowej

 

PLANY W PERSPEKTYWIE KRÓTKOTERMINOWEJ

 

  W bieżącej działalności, oprócz rozwijania koncepcji projektów biznesowych proponowanych członkom klastra, zarząd będzie nadal prowadził prace nad tworzeniem międzynarodowej sieci powiązań biznesowych i organizacji własnej sieci partnerskiej w krajach o dużym potencjale rozwijających się rynków.

 

  Pozytywny odbiór tego kierunku wśród przedsiębiorców klastra potwierdza słuszność obranej strategii. Wzbogacenie oferty klastra, organizacji przedsięwzięć międzynarodowych na rynkach o dużym potencjale rozwojowym przyciąga coraz więcej zainteresowanych co dobrze rokuje na przyszłe lata.

  W perspektywie 1-2 lat planuje się rozszerzenie sieci MGC o partnerów w następujących krajach: Senegal, RPA, Ghana, Węgry, Czechy, Izrael.

Na bazie partnerów w Gwinei oraz Beninie, a następnie w Senegalu, planuje się utworzenie organizacji biznesowej siostrzanej względem Klastra COP w Polsce, w formie organizacyjnej odpowiadającej grupom klastrowym w Burkina Faso oraz Wybrzeżu Kości Słoniowej.

 

  Klaster COP będzie dążył do ostatecznego uzgodnienia i podpisania umowy dotyczącej utworzenia WAPDP oraz w jej ramach, do utworzenia niedużych ośrodków/stref gospodarczych na terenie lokalnych samorządów, dla polskich przedsiębiorstw, które pragną rozwijać swój potencjał w oparciu o kraje afrykańskie.

  Niezależnie od działalności statutowej, Stowarzyszenie będzie kładło nacisk na projekty biznesowe oferowane członkom Klastra COP, które powinny obejmować przede wszystkim:

 

 • organizację projektów typu j.v. w krajach Afryki Zachodniej celem podjęcia produkcji spożywczej i innej, w oparciu o polskie technologie, z przeznaczeniem produktów na rynki lokalne oraz na rynek polski.

 

 • pomoc w ekspansji zagranicznej w tym: poszukiwania partnerów gospodarczych, zawiązywanie spółek j.v. z udziałem polskich podmiotów celem podejmowania wspólnej produkcji, handlu i innych kierunków działalności

 

 • analizę chłonności rynków zagranicznych pod względem eksportu polskich produktów

 

 • poszukiwanie technologii dla polskich przedsiębiorstw

 

 • organizację wspólnych polsko-zagranicznych organizacji biznesowych celem zwiększenia potencjału rynkowego Klastra COP

 

 • poszukiwanie inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w polskie przedsiębiorstwa

 

 • poszukiwanie atrakcyjnych ofert inwestowania dla polskich przedsiębiorstw, ułatwień i zachęt inwestycyjnych od samorządów zagranicznych

 

 • usługi konsultingowe dla członków Klastra COP przy certyfikacji produktów na rynkach lokalnych oraz dla przedsiębiorstw zza granicy pragnących otworzyć swoje spółki w Polsce i innych krajach, gdzie działa MGC

bottom of page